Zakres kompetencji i obowiązków

ZAKRES KOMPETENCJI I OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU
DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
we Wrocławiu

Zakres kompetencji i obowiązków Prezesa

 1. Kierowanie całokształtem działalności Związku.
 2. Reprezentowanie Zarządu DOZTS oraz środowiska tenisa stołowego w kontaktach z krajowymi i wojewódzkimi władzami sportu, mediami oraz sponsorami.
 3. Podejmowanie działań strategicznych dla rozwoju dyscypliny zgodnych z uchwałami Walnych Zgromadzeń i Zarządu Związku.
 4. Podejmowanie jednoosobowo decyzji w sprawach szczególnie pilnych pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
 5. Dokonywanie rozdziału zadań dla poszczególnych członków Zarządu.
 6. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i Prezydium Związku.
 7. Nadzorowanie całokształtu prac Związku i poszczególnych członków Zarządu.
 8. Współpraca z Komisją Rewizyjną i innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania Związku.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Wiceprezesa ds. sportowych

 1. Koordynowanie szkolenia zawodników na terenie Związku.
 2. Reprezentowanie Związku na zewnątrz w sprawach organizacji szkolenia.
 3. Sporządzanie kryteriów powołań, planów organizacji szkolenia i składów Kadr Wojewódzkich w porozumieniu z Trenerem Koordynatorem.
 4. Nadzorowanie realizacji planów szkolenia Kadr Wojewódzkich.
 5. Nadzorowanie strony sportowej zgrupowań i konsultacji.
 6. Koordynowanie i nadzorowanie organizacji drużynowych i indywidualnych imprez sportowych.
 7. Opiniowanie zmian w przepisach gry i regulaminach.
 8. Przygotowanie materiałów sprawozdawczych w kwestii sportowej i szkoleniowej na potrzeby Związku, władz sportowych i mediów.
 9. Zastępowanie Prezesa w razie jego nieobecności oraz przejęcie jego zakresu kompetencji i obowiązków.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Wiceprezesa ds. organizacyjnych

 1. Reprezentowanie Związku w kontaktach z klubami, podmiotami zewnętrznymi oraz osobami indywidualnymi w sprawach organizacyjnych.
 2. Koordynowanie prac Zarządu i Prezydium Zarządu.
 3. Reprezentowanie Związku na zewnątrz w sprawach organizacji imprez sportowych.
 4. Nadzorowanie strony organizacyjnej zgrupowań i konsultacji.
 5. Nadzorowanie realizacji kalendarza rozgrywek.
 6. Wdrażanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania Biura Związku, Zarządu oraz struktur organizacyjnych Związku.
 7. Opracowanie propozycji reorganizacji struktur funkcjonujących w Związku.
 8. Nadzorowanie prac Biura Związku.
 9. Koordynowanie i nadzorowanie działalności finansowej Związku.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Wiceprezesa ds. promocji i rozwoju

 1. Koordynowanie zadań związanych z promocją i marketingiem Związku.
 2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów dla dyscypliny.
 3. Nadzorowanie funkcjonowania strony internetowej Związku i kont Związku w mediach społecznościowych.
 4. Przedkładanie Zarządowi koncepcje i formy organizacji imprez promujących dyscyplinę.
 5. Prowadzenie akcji popularyzujących dyscyplinę i Związek.
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z mediami (telewizja, radio, redakcje gazet, portale internetowe, itp.)
 7. Przygotowanie oferty dla potencjalnych sponsorów Związku.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Skarbnika

 1. Wyznaczanie głównych kierunków polityki finansowej Związku.
 2. Opracowanie planu budżetu i bilansu finansowego Związku w porozumieniu z podmiotem obsługującymi Związek pod kontem obsługi księgowej.
 3. Nadzór nad realizacją zadań finansowych, ich zgodnością z preliminarzem i obowiązującymi przepisami.
 4. Bieżący nadzór i podejmowanie działań w przypadku zagrożeń płynności finansowej Związku.
 5. Inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową.
 6. Opiniowanie organizowanych przez Związek preliminarzy imprez sportowych.
 7. Nadzorowanie prac Biura Związku w kwestiach finansowych.
 8. Współpraca z podmiotem obsługującymi Związek pod kontem obsługi księgowej.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Sekretarza

 1. Koordynowanie współpracy pomiędzy Członkami Zarządu oraz Biurem Związku.
 2. Obsługa merytoryczna i dokumentacyjna posiedzeń Zarządu.
 3. Współpraca z Prezesem w sprawie przygotowania posiedzeń Zarządu i Walnych Zgromadzeń Związku.
 4. Protokołowanie posiedzenia Zarządu i opracowanie dokumentacji uchwałodawczej.
 5. Przedstawianie na posiedzeniach Zarządu bieżących sprawy i problematyki występujące w działalności Związku.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek

 1. Organizowanie i nadzorowanie rozgrywek drużynowych i indywidualnych zgodnie z kalendarzem rozgrywek na dany sezon.
 2. Opracowanie projektów regulaminów rozgrywek, kalendarza rozgrywek, podziału drużyn w klasach rozgrywkowych.
 3. Wydawanie decyzji związanych z weryfikacją rozgrywek drużynowych i indywidualnych.
 4. Przygotowanie terminarzy i weryfikacja rozgrywek drużynowych.
 5. Przygotowanie klasyfikacji w rozgrywkach indywidualnych.
 6. Proponowanie przydziału imprez sportowych i opiniowanie ich realizacji.
 7. Opiniowanie protestów i odwołań, związanych z rozgrywkami drużynowymi i indywidualnymi.
 8. Monitorowanie proces nadawania licencji zawodniczych, klubowych oraz zmiany barw klubowych.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Wydziału Szkolenia

 1. Organizowanie i przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na instruktorów tenisa stołowego.
 2. Organizowanie i przeprowadzenia szkoleń dla instruktorów i trenerów chcących podnieść swoją wiedzę i kwalifikacje.
 3. Zorganizowanie zespołu wykwalifikowanych osób do prowadzenia szkoleń.
 4. Opracowanie programów i tematyki szkoleń.
 5. Opiniowanie materiałów dydaktycznych związanych z nauką tenisa stołowego.
 6. Opiniowanie planów szkoleniowych dla Kadr Wojewódzkich.
 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z Akademią Wychowania Fizycznego i innymi instytucjami organizującymi szkolenia.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Wydziału Spraw Sędziowskich

 1. Obsadzanie sędziami rozgrywek drużynowych i indywidualnych organizowanych przez Związek zgodnie z kalendarzem rozgrywek. Obsada dokonywana jest w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziału Rozgrywek.
 2. Weryfikowanie i dbanie o rozwój kadr sędziowskich w województwie dolnośląskim.
 3. Monitorowanie na bieżąco realizacji obsady sędziowskiej.
 4. Organizacja szkoleń podstawowych i doskonalących dla sędziów.
 5. Zatwierdza programy szkoleń sędziowskich.
 6. Weryfikowanie poziomu dolnośląskich sędziów.
 7. Wdrażanie do stosowania przez sędziów zmiany w przepisach gry i regulaminach rozgrywek.

 

Zakres kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Komisji Sportu Masowego i Rekreacji

 1. Inspirowanie działalności i prowadzenie współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym, Ludowymi Zespołami Sportowymi, Uczniowskimi Klubami Sportowymi, TKKF, wojskiem oraz klubami sportowymi, dotyczącej organizacji masowych i rekreacyjnych imprez tenisa stołowego.
 2. Koordynowanie organizacji cyklicznych imprez masowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie idee rehabilitacji i poprawy sprawności fizycznej przez uprawianie tenisa stołowego.
 4. Inicjowanie współpracę z LZS, SZS, TKKF, UKS, wojskiem na niwie umasowienia dyscypliny.
 5. Inicjowanie formy i zasady zbliżenia Zarządu do problematyki klubowej.
 6. Przedstawianie Zarządowi propozycje zwiększenia opieki merytorycznej i organizacyjnej Zarządu nad klubami.

 

Zakres kompetencji i obowiązków niefunkcyjnego Członka Zarządu 

 1. Uczestnictwo w realizacji uchwał i zadań zleconych przez Zarząd.
 2. Nadzorowanie całokształtu działalności Związku.
 3. Realizowanie zadań zlecone przez Zarząd.
 4. Podejmowanie działań, zmierzające do czynnego realizowania uchwał Zarządu.