Statut DOZTS

S T A T U T
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
we Wrocławiu

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu, zwane dalej pod postacią skrótu „DOZTS” lub Związek. Stowarzyszenie powstało w wyniku przekształcenia, dotychczas działającego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego we Wrocławiu, w związku z rozszerzeniem terytorium i zmianą nazwy województwa.

§ 2
Terenem działania DOZTS jest obszar Województwa Dolnośląskiego.

§ 3
Siedzibą władz DOZTS jest miasto Wrocław.

§ 4
DOZTS jest dobrowolnym stowarzyszeniem, zrzeszającym kluby sportowe, sportowe spółki akcyjne, powiatowe lub podokręgowe związki oraz inne organizacje, posiadające osobowość prawną i działające na niwie upowszechniania tenisa stołowego i realizujące cele DOZTS.

§ 5
DOZTS działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20/89 poz. 104 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy O kulturze fizycznej (Dz.U. 25/96 poz. 113) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 6
1. W zakresie swojej działalności DOZTS podlega nadzorowi Wojewody Wrocławskiego.
2. Organem rejestrowym DOZTS jest Sąd Wojewódzki we Wrocławiu.

Rozdział II
Cele i ich sposoby realizacji

§ 7
Celem działania DOZTS jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dyscypliny i systematycznego podnoszenia poziomu sportowego osób uprawiających tenis stołowy poprzez własną działalność oraz współpracę z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego i terenowymi organami administracji państwowej.

§ 8
DOZTS realizuje swoje cele poprzez podejmowanie wszelkich niezbędnych i możliwych działań służących dobru tenisa stołowego w Województwie Dolnośląskim oraz zrzeszonych klubów i innych organizacji, a w szczególności:
1. dba o interesy zrzeszonych członków wobec Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz centralnych i terenowych władz sportowych i administracyjnych,
2. programuje i dofinansowuje szkolenie sportowe, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży,
3. prowadzi rozgrywki indywidualne i drużynowe na Dolnym Śląsku oraz na zlecenie PZTS organizuje turnieje ogólnopolskie oraz drużynowe rozgrywki i indywidualne turnieje w strefie,
4. przekazuje decyzje i wytyczne PZTS oraz centralnych i terenowych władz sportowych i administracyjnych,
5. opiniuje efekty pracy szkoleniowej, prowadzonej na Dolnym Śląsku,
6. organizuje samokształcenie kadry szkoleniowej, pomaga trenerom i instruktorom w uzyskiwaniu wyższego cenzusu zawodowego,
7. prowadzi ewidencję członków, zawodniczek i zawodników kadry szkoleniowej i sędziowskiej, składa wymaganą przepisami sprawozdawczość, realizuje współzawodnictwo sportowe,
8. podejmuje działania mogące zwiększyć fundusze i inne zasoby materialne DOZTS,
9. opracowuje i realizuje plany pracy, kalendarze imprez oraz preliminarze finansowe dla swojej działalności,
10. kontroluje działalność stowarzyszeń, będących członkami DOZTS, w zakresie przestrzegania postanowień i regulaminów sportowych,
11. rozstrzyga spory pomiędzy członkami DOZTS,
12. podejmuje inne przedsięwzięcia, w tym i działalność gospodarczą,
13. dba o przestrzeganie norm etycznych obowiązujących w sporcie.

Rozdział III
Zasady organizacyjne

§ 9
DOZTS jest członkiem Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie i z tego tytułu realizuje jego cele i zadania na terenie obszaru swego działania.

§ 10
DOZTS jest organem wspomagającym i doradczym dla wszystkich zrzeszonych członków oraz krajowych i terenowych władz sportowych.

§ 11
1. Wytyczne dla działalności DOZTS stanowią przepisy ustaw O kulturze fizycznej i Prawo o stowarzyszeniach oraz regulaminy PZTS i ustalenia terenowych władz sportowych i administracyjnych.
2. DOZTS prowadzi swoją działalność w oparciu o programy i budżet.

§ 12
Do DOZTS mogą należeć kluby sportowe o różnym statusie, posiadające sekcje tenisa stołowego, oraz inne organizacje i stowarzyszenia związane z tenisem stołowym.

§ 13
Przynależność do DOZTS obliguje członków do przestrzegania postanowień niniejszego statutu.

Rozdział IV
Członkowie DOZTS, ich prawa i obowiązki

§ 14
Członkowie DOZTS dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 15
Członkami zwyczajnymi DOZTS są stowarzyszenia i jednostki wymienione w § 12 niniejszego statutu.

§ 16
Członkowie zwyczajni dobrowolnie składają deklarację przystąpienia do DOZTS, stanowiącą załącznik nr 1 do statutu.

§ 17
Członkowie zwyczajni nie mogą powoływać innych organizacji o zadaniach i kompetencjach identycznych jak DOZTS.

§ 18
Członkowie zwyczajni DOZTS mają prawo do:
1. uczestnictwa, poprzez swoich przedstawicieli, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego swoich przedstawicieli do władz DOZTS,
3. zgłaszania postulatów i wniosków do władz DOZTS,
4. uzyskiwania informacji od władz DOZTS o zamierzeniach i bieżącej działalności związku,
5. korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności DOZTS,
6. wyrażania opinii o działalności statutowej DOZTS,
7. otrzymywania od DOZTS pomocy szkoleniowej,
8. otrzymywania dotacji finansowej i sprzętowej z posiadanych przez DOZTS środków, według ogólnie przyjętych zasad.

§ 19
Członkowie zwyczajni DOZTS zobowiązani są do:
1. działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia sportowego poziomu tenisa stołowego,
2. uczestnictwa w realizacji zadań statutowych DOZTS,
3. regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych przez związek, wynikających z udziału w rozgrywkach organizowanych na podstawie przyjętego kalendarza,

4. brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów oraz uczestniczenia w pracach władz Związku i organach, do których zostali wybrani.

§ 20
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
a) wystąpienia ze Związku, zgłoszonego na piśmie do Zarządu DOZTS,
b) rozwiązania DOZTS, stowarzyszenia lub sekcji tenisa stołowego w stowarzyszeniu,
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu DOZTS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd DOZTS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
3. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członka DOZTS polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych.

§ 21
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów DOZTS, na wniosek Zarządu DOZTS, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju tenisa stołowego.
2. Członkowie honorowi DOZTS posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu DOZTS, w razie popełnienia czynu niegodnego tego tytułu.

§ 22
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne uznające DOZTS oraz wspierające organizacyjnie i rzeczowo działanie statutowe DOZTS.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd DOZTS na podstawie pisemnego zgłoszenia, według ustalonego wzoru (załącznik nr 2).
3. Członkowie wspierający DOZTS posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a czynne prawo wyborcze i głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu Delegatów poprzez swego przedstawiciela,
4. Zarząd DOZTS może podjąć decyzję o zwiększeni liczby przedstawicieli członków wspierających, reprezentujących ich interesy podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
a) wystąpienia na piśmie do Zarządu DOZTS o skreślenie z listy członków Związku,
b) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu DOZTS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

§ 23
Od uchwały Zarządu DOZTS o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów DOZTS w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały, bądź jej przyjęcia do wiadomości na posiedzeniu Zarządu DOZTS.

Rozdział V
Władze DOZTS

§ 24
Władzami DOZTS są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 25
1. Kadencja władz DOZTS trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się co cztery lata w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały, podjętej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Sposób zgłaszania kandydatów i prowadzenia wyborów określa regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów, zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 26
Najwyższą władzą DOZTS jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd DOZTS w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.

§ 27
Walne Zgromadzenia Delegatów zwoływane są dla załatwienia spraw związanych z działalnością DOZTS i dzielą się na:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów, zwoływane przez Zarząd DOZTS raz na cztery lata,
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd w I kwartale trzeciego roku trwania kadencji Zarządu DOZTS,
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd DOZTS najpóźniej w terminie miesiąca od chwili zgłoszenia odpowiedniego wniosku, dla załatwienia konkretnej sprawy.

§ 28
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą następujące sprawy:
1. uchwalanie podstawowych kierunków działalności DOZTS,
2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z czteroletniej działalności ustępującego Zarządu DOZTS,
3. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się DOZTS,
4. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości,
5. rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu DOZTS w sprawach wykluczenia i zawieszenia w prawach członka związku,
6. nadawania godności członka honorowego DOZTS,
7. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi DOZTS,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd DOZTS, poszczególnych członków i delegatów,

9. uchwalanie regulaminów Walnych Zgromadzeń Delegatów, pracy Komisji Rewizyjnej oraz pracy Zarządu DOZTS,
10. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej DOZTS spośród kandydatów przedstawionych przez Komisję, powołaną w tym celu przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
§ 29
Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą sprawy wymienione § 28 pkt. 2 w zakresie dwuletniej działalności Zarządu DOZTS oraz uchwalenie regulaminu obrad.

§ 30
1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd DOZTS na wniosek:
a) połowy liczby członków DOZTS
b) Komisji Rewizyjnej DOZTS,
c) Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
d) centralnych lub terenowych władz sportowych.

§ 31
1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd DOZTS zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed datą Zgromadzenia.
2. Materiały, dotyczące spraw dla których zwołano Zgromadzenie, winny być przesłane delegatom najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 32
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
1. z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych i wspierających, członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, prezes honorowy DOZTS,
2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, przedstawiciele PZTS, centralnych i terenowych władz sportowych, zaproszeni goście.

§ 33
1. Liczba delegatów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów ustalana jest na podstawie klucza wyborczego, podanego do wiadomości członków przez Zarząd DOZTS przed Zgromadzeniem.
2. Porządek i sposób prowadzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów ustalany jest w regulaminie obrad, zatwierdzanym przez delegatów na danym Zgromadzeniu.
3. Walne zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym w sprawach personalnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów, z wyjątkiem uchwał w sprawach majątkowych, zmiany statutu, w których wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów obecnych na tym Zgromadzeniu delegatów.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego w określonym terminie, tzw. drugi termin, są prawomocne bez względu na ilość delegatów obecnych na tym Zgromadzeniu.

Zarząd DOZTS

§ 34
1. Zarząd OZTS składa się z prezesa oraz 12 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Wyboru prezesa oraz pozostałych członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym, a rozdziału funkcji dokonuje Zarząd na propozycję prezesa.
3. Na propozycję prezesa Zarząd powierza nowo wybranym członkom poniższe funkcje:
– wiceprezesów d/s sportowych, organizacyjnych, promocji i rozwoju oraz d/s innych, w zależności od aktualnych potrzeb,
– sekretarza,
– skarbnika,
– przewodniczącego Wydziału Rozgrywek,
– przewodniczącego Wydziału Spraw Sędziowskich,
– przewodniczącego Wydziału Szkolenia.
4. Prezes i osoby, piastujące funkcyjne stanowiska, tworzą Prezydium Zarządu.
5. Do pracy w poszczególnych wydziałach mogą być dokooptowane osoby spoza Zarządu.
6. W miejsce tych członków, którzy przestali być członkami Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd DOZTS ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków, posiadających rekomendację Zarządu i gwarantujących realizację statutowych zadań Zarządu.
7. Liczba dokooptowanych nowych członków Zarządu nie może jednak przekroczyć 4 osób.
8. Członek Zarządu DOZTS winny zaniedbania swoich obowiązków, przez które Związek poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 35
1. Zarząd działa w imieniu DOZTS i kieruje jego działalnością.
2. Do zakresu działań i kompetencji Zarządu DOZTS należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów DOZTS,
b) wykonywanie zadań statutowych,
c) uchwalanie planów finansowych DOZTS i ich realizacja zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d) zatwierdzanie regulaminów działania organów wykonawczych Zarządu, tj. funkcji realizowanych przez członków prezydium,
e) przyjmowania, zawieszania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających DOZTS,
f) rozpatrywania odwołań od decyzji organów wykonawczych Zarządu DOZTS,
g) stosowania nagród i kar, zgodnie postanowieniami Statutu,
h) wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych,
i) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów,
j) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,
k) kontrolowanie pracy organów wykonawczych Zarządu DOZTS,
l) podejmowanie innych czynności, związanych z działalnością DOZTS, a nie zastrzeżonych dla innych władz Związku.

§ 36
1. a) Posiedzenia Zarządu DOZTS odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale, ale jeżeli z istotnych powodów zachodzi konieczność – zwołuje się posiedzenia częściej,
b) Prezydium spotyka się w celu podjęcia doraźnych decyzji w sprawach, które muszą być rozstrzygnięte w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu DOZTS.
2. Posiedzenia Zarządu i Prezydium zwołuje Prezes Zarządu DOZTS.
3. Zarząd podczas posiedzeń przyjmuje informacje o pracy i decyzjach podjętych przez Prezydium Zarządu i ustala zadania na najbliższy kwartał lub w dalszej perspektywie czasowej.
4. Zarząd ma prawo odwołać funkcyjnego członka Zarządu i powołać następcę w trybie tajnego głosowania przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
5. W okresie między posiedzeniami Zarządu DOZTS, w jego imieniu działa i podejmuje decyzje w sprawach szczególnie pilnych, Prezes DOZTS. Decyzje te wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu DOZTS.

§ 37
1. Organami wykonawczymi Zarządu DOZTS są poszczególne osoby pełniące funkcje w Prezydium Zarządu.
2. Zarząd DOZTS może w miarę potrzeby powołać komisje lub zespoły problemowe dla wykonania i załatwiania konkretnych spraw.
3. Organy wykonawcze Zarządu DOZTS pracują na podstawie regulaminów, zatwierdzonych przez Zarząd Związku.
4. W razie niemożności pełnienia swojej funkcji przez osobę wchodzącą w skład Prezydium Zarządu, do czasu powołania następcy jego funkcję przejmuje:
– w przypadku prezesa – jeden z wiceprezesów,
– w przypadku wiceprezesa – prezes,
– w przypadku skarbnika, przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, przewodniczącego Wydziału Spraw Sędziowskich, przewodniczącego Wydziału Szkolenia – sekretarz,
– w przypadku sekretarza – prezes, jeden z wiceprezesów lub skarbnik.
5. Skarbnik sprawuje bieżącą kontrolę na działalnością finansową DOZTS.

§ 38
1. Praca Zarządu DOZTS podlega kontroli:
a) Komisji Rewizyjnej DOZTS,
b) Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
c) Innych organów kontrolnych, działających w kraju na mocy odpowiednich przepisów.
2. Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi DOZTS lub na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, z odpowiednimi wnioskami, zaleceniami lun nakazami.

Komisja Rewizyjna

§ 39
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy z różnych powodów zrezygnowali z pracy w Komisji w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć jednej osoby.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności DOZTS, z uwzględnieniem gospodarki finansowej z ukierunkowaniem na celowość, rzetelność i gospodarność działania.
4. Protokóły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi DOZTS, a kopie – PZTS i terenowym władzom sportowym.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu DOZTS z zaleceniami, wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów swoje sprawozdanie z działalności Zarządu i ma wyłączne prawo do stawiania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi DOZTS.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub uprawniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu DOZTS z głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów DOZTS.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają pisemne oświadczenie o przyjęciu wyboru oraz zapewnienie o przestrzeganiu w swej działalności postanowień statutu, zarządzeń i regulaminów obowiązujących w DOZTS.

Rozdział VI
Nagrody, wyróżnienia, kary

§ 40
1. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają:
a) przepisy centralnych władz sportowych,
b) regulaminy PZTS,
c) uchwały Zarządu DOZTS.
2. Zarząd DOZTS ma prawo w swoim zakresie nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla tenisa stołowego klubów, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy.
3. Zarząd DOZTS ma prawo występować o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych zasłużonym dla tenisa stołowego klubom, zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom.

§ 41
1. Zarząd DOZTS ma prawo nakładania kar na:
a) członków Zarządu DOZTS,
b) zawodników z klubów zrzeszonych w DOZTS,
c) trenerów i instruktorów,
d) sędziów i działaczy.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak też rodzaje kar określają regulaminy PZTS i DOZTS oraz przepisy centralnych władz sportowych.

Rozdział VII
Majątek i fundusze DOZTS

§ 42
1. Majątek DOZTS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze DOZTS składają się:
a) wpływy z tytułu składek członkowskich, wpisowe do prowadzonych indywidualnych turniejów i drużynowych rozgrywek oraz wpływy z innej działalności statutowej,
b) wpływy z działalności gospodarczej,
c) dotacje władz centralnych i terenowych władz sportowych,
d) wpływy z darowizn i fundacji.

§ 43
1. Dla ważności oświadczeń, dotyczących praw i obowiązków majątkowych DOZTS, wymagane jest współdziałania przynajmniej dwóch osób, upoważnionych przez Zarząd DOZTS, w tym:
a) Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu,
b) Skarbnika DOZTS.
2. Oświadczenie w sprawach, wymienionych w § 43, ustęp 1, składane są w ten sposób, że na dokumencie z nazwą: Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, osoby te składają swe podpisy w sposób ustalony przepisami finansowymi, obowiązującymi w kraju.
3. Formę oświadczeń majątkowych i decyzji finansowych regulują odrębne przepisy bankowe.

§ 44
1. Wszelkie postanowienia Zarządu DOZTS, zmierzające do uszczuplenia majątku związku, podjęte zgodnie z wymogami Statutu DOZTS, wymagają akceptacji Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w odniesieniu do nieruchomości.
2. Zakres i zasady działalności finansowej DOZTS regulują przepisy, obowiązujące związki sportowe w kraju.
3. Zarząd DOZTS realizuje swoje plany finansowe zgodnie z preliminarzami i kalendarzem imprez, akceptowanymi przez PZTS i terenowe władze sportowe, w części dotacji pokrywanej przez nie na określone zadania.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu, rozwiązanie DOZTS

§ 45
Uchwałę w sprawie zmiany postanowień Statutu i rozwiązania Dolnośląskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje Walne Zgromadzenia Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy upoważnionych delegatów.

§ 46
1. Uchwała o rozwiązaniu DOZTS określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.
2. Uchwała o przeznaczeniu majątku DOZTS wymaga zatwierdzenia przez terenowe władze sportowe i PZTS.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 47
1. Biuro DOZTS jest administracyjnym organem wykonawczym Zarządu Związku.
2. Pracą biura kieruje Prezes DOZTS lub jeden z upoważnionych wiceprezesów.
3. Biuro pracuje w oparciu o Regulamin pracy i zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy, zatwierdzonych przez Zarząd DOZTS.

§ 48
Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Zarządu Dolnośląskiego Związku Tenisa Stołowego we Wrocławiu.

§ 49
W sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy O kulturze fizycznej.