Tradycyjnie, jak co roku, podajemy informacje, związane z wyrabianiem licencji PZTS na nowy sezon. W myśl Regulaminu rozgrywek PZTS i dolnośląskich regulaminów rozgrywek drużynowych i indywidualnych zawodnik/czka w dniu turnieju lub meczu musi posiadać licencję okresową, uprawniającą do udziału w imprezie.
Zmiany barw klubowych w sezonie 2020/2021 można dokonywać w terminie do 10 września 2020. Natomiast nowe (zawodnicy danego klubu i nowo rejestrowani), licencje można wyrabiać w ciągu całego sezonu.
Każdy klub, za wyjątkiem nowo zgłoszonych, ma w ubiegłym sezonie przydzielone hasło dostępu do Internetowego Systemu Licencyjnego PZTS (ISL). Nowe kluby, lub te co nie mają z jakichkolwiek przyczyn,  dostępu do ISL muszą wysłać prośbę do Wydziału Rozgrywek PZTS (wr@pzts.pl) o przydzielenie kodu dostępu do ISL.
Licencje okresowe zawodników można wyrabiać tylko przez ISL.

Link do zakładki na stronie PZTS

Wyciąg z Regulaminu rozgrywek PZTS
3. System licencyjny
3.1. Informacje ogólne
3.1.1. Warunkiem uczestnictwa klubu, zawodnika, trenera, instruktora oraz sędziego
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS i WZTS jest spełnienie
warunków Regulaminu, wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt 1.2
Regulaminu, a w szczególności posiadanie licencji okresowej („licencja”) na bieżący sezon.
3.1.2. PZTS posiada wyłączne prawo do nadawania licencji okresowych w tenisie stołowym.
3.2. Zasady nadawania licencji okresowej
3.2.1. WR nadaje licencje na podstawie wniosku złożonego w Internetowym Systemie Licencyjnym („ISL”) lub przesłanego (tylko dla zawodników niestowarzyszonych, weteranów oraz sędziów) za pomocą poczty elektronicznej do WR.
3.2.2. Wnioskodawca po złożeniu wniosku zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rzecz PZTS, co jest warunkiem nadania licencji.
3.2.3. Decyzję o nadaniu licencji, o odmowie nadania licencji lub o wezwaniu do uzupełnienia wniosku podejmuje WR w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
3.2.4. Warunkiem nadanie licencji klubu, zawodnika, weterana, trenera, instruktora albo sędziego jest brak zobowiązań finansowych klubu albo osoby wobec PZTS i WZTS.
3.2.5. Na prośbę wnioskodawcy PZTS wydaje:
3.2.5.1. • w przypadku licencji klubu – certyfikat licencji klubu,
3.2.5.2. • w przypadku licencji zawodnika, trenera, instruktora lub sędziego – kartę plastikową będącą potwierdzeniem licencji.
3.2.6. PZTS przekazuje na konto WZTS kwoty z tytułu opłat wniesionych za nadanie licencji:
3.2.6.1. • 50% kwot pozyskanych z tytułu licencji klubu,
3.2.6.2. • 60% kwot pozyskanych z tytułu licencji zawodnika, pomniejszonych o koszt
ubezpieczenia.
3.2.7. Z chwilą nadania licencji (dotyczy licencji: S, M, D, N, weterana), zawodniczka lub zawodnik są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w tenisie stołowym.
3.2.8. Złożenie wniosku o anulowanie licencji jest możliwe w dowolnym terminie, jednakże nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku zapłaty.
3.3. Licencja okresowa klubu
3.3.1. WR nadaje stowarzyszeniu kultury fizycznej, uczniowskiemu klubowi sportowemu, sportowej spółce akcyjnej lub innej osobie prawnej („klub”) będącym członkami WZTS (właściwego ze względu na adres siedziby) licencję klubu.
3.3.1.1. Opłata za nadanie licencji wynosi 150 zł (w przypadku nowych klubów do wniosku należy załączyć odpis statutu lub umowy spółki oraz wyciąg z rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej).
3.3.2. Uprawnienia wynikające z licencji mogą być przekazane w trakcie sezonu na inny podmiot po uzyskaniu zgody PZTS, a w przypadku drużyny SM dodatkowo po uzyskaniu zgody Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Sp. z o.o. („PSTS”).
3.4. Licencja okresowa zawodnika albo zawodnika niestowarzyszonego
3.4.1. WR nadaje licencję zawodnika, uprawniającą do gry we wszystkich rozgrywkach, określającą przynależność do klubu, który musi posiadać licencję klubu.
3.4.1.1. Opłata za nadanie licencji w zależności od jej rodzaju wynosi:
3.4.1.1.1. • licencja M – opłata 30 zł (dla urodzonych w roku 2003 albo później),
3.4.1.1.2. • licencja D – opłata 5 zł (dla: urodzonych w roku 2012 albo później; urodzonych w roku 2010 albo później i ubiegających się o nadanie licencji po raz pierwszy),
3.4.1.1.3. • licencja S – opłata 50 zł (dla pozostałych).
3.4.2. Procedura zmiany przynależności klubowej opisana jest w rozdziale 4.
3.4.3. WR nadaje osobie nieposiadającej przynależności do klubu licencję zawodnika
niestowarzyszonego, uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach indywidualnych.
3.4.3.1. Opłata za nadanie licencji niestowarzyszonego (N) wynosi 100 zł.
3.4.3.2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania w Polsce w celu przyporządkowania do właściwego WZTS.
3.5. Licencja okresowa weterana
3.5.1. WR nadaje osobie licencję zawodnika weterana uprawniającą do uczestnictwa wyłącznie w zawodach weteranów, zgodnie z właściwą kategorią wiekową.
3.5.2. Opłata za nadanie licencji weterana wynosi 70 zł.
3.6. Licencja okresowa niepełnosprawnego
3.6.1. WR nadaje osobie licencję zawodnika niepełnosprawnego uprawniającą do uczestnictwa wyłącznie w zawodach niepełnosprawnych.
3.6.2. Opłata za nadanie licencji niepełnosprawnego wynosi 50 zł.
3.7. Licencja okresowa trenera albo instruktora
3.7.1. WR nadaje licencję trenera albo instruktora, uprawniającą do prowadzenia
zorganizowanych zajęć w zakresie sportu w klubie uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym PZTS.
3.7.2. Opłata za nadanie licencji trenera albo instruktora wynosi 40 zł.
3.7.3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień (trener – egzamin na stopień trenera tenisa stołowego klasy drugiej albo wyższej, instruktor – egzamin na instruktora tenisa stołowego, warunkowo ukończenie kursu związanego z tenisem stołowym).
3.8. Licencja okresowa sędziego
3.8.1. Sędzią może być osoba, która posiada uprawnienia nadane przez WZTS albo PZTS.
3.8.2. WR nadaje licencję sędziego uprawniającą do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez PZTS, ogólnopolskich, a także meczów EK, SM i 1L.
3.8.2.1. Warunkiem nadania licencji jest zdanie egzaminu okresowego dla sędziów organizowanego przez PZTS oraz złożenie wniosku.
3.8.3. Opłata za nadanie licencji sędziego wynosi 50 zł.
3.9. Odebranie nadanej licencji okresowej
3.9.1. WR podejmuje decyzję o odebraniu licencji klubu, zawodniczej, niestowarzyszonego, weterana, niepełnosprawnego, trenera, instruktora albo sędziego w jednym z przypadków:
3.9.1.1. • zrzeczenia się nadanej licencji,
3.9.1.2. • posiadania przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec PZTS i WZTS oraz w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach SM wobec PSTS.
3.9.1.3. • nieprzestrzegania przepisów, o których mowa w pkt 1.2.1 Regulaminu,
3.9.1.4. • wniosku klubu wobec osoby o odebraniu nadanej jej licencji zawodnika,
3.9.1.5. • likwidacji, ogłoszeniu upadłości lub likwidacji sekcji tenisa stołowego klubu (odebranie licencji klubu oraz przynależnych zawodniczych i niepełnosprawnych),
3.9.1.6. • pozytywnej decyzji WR w sprawie wniosku poprzedniego klubu osoby o odebranie licencji zawodnika w nowym klubie, w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi złożonego przez nią oświadczenia w trakcie procedury zmiany przynależności klubowej,
3.9.2. • pozytywnej decyzji PZTS na wniosek Kolegium Sędziów PZTS („KS”) o odebraniu licencji sędziego w przypadku nieprzestrzegania przez sędziego przepisów.
3.10. Zmiana nadanej licencji okresowej zawodnika
3.10.1. WR w terminie do 10 września może podjąć decyzję o zmianie licencji zawodnika po spełnieniu warunków:
3.10.1.1. • złożenia przez zawodniczkę lub zawodnika wniosku o zmianę licencji zawodnika, zaopiniowanego pozytywnie przez aktualny klub,
3.10.1.2. • pozytywnej decyzji WR w sprawie wniosku nowego klubu o zmianę przynależności.
3.11. Ponowne nadanie licencji okresowej
3.11.1. WR podejmuje decyzję o ponownym nadaniu licencji w terminie 14 dni od daty ustania przesłanek będących powodem odebrania licencji.
4. Zmiana przynależności klubowej
4.1. Informacje ogólne
4.1.1. Zawodniczka lub zawodnik w trakcie jednego sezonu może reprezentować we
współzawodnictwie sportowym PZTS tylko jeden klub (z wyjątkiem wypożyczeń, gdzie
reprezentuje się dodatkowo klub wypożyczający, punkt 4.2). Licencja niepełnosprawnego może dodatkowo określać przynależność w rozgrywkach niepełnosprawnych.
4.1.2. W przypadku likwidacji klubu lub sekcji tenisa stołowego jego zawodnicy mają prawo do dodatkowej zmiany przynależności klubowej w dowolnym terminie.
4.1.3. Ranking ligowy EK, SM oraz 1M o którym mowa w tabelach 4.3.2 i 4.4.1 ustala się na podstawie ilości zwycięstw w grze pojedynczej w danych rozgrywkach. Przy równej ilości zwycięstw o wyższej pozycji decyduje mniejsza ilość rozegranych meczów gry pojedynczej.
4.1.4. Ranking ligowy 1K o którym mowa w tabelach 4.3.2 i 4.4.1 ustala się na podstawie IRD wszystkich zawodniczek uczestniczących w 1K.
4.2. Wypożyczenia
4.2.1. Zawodniczka albo zawodnik w kategorii wiekowej juniora lub młodszej może zostać wypożyczony na jeden sezon ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub wypożyczający).
4.2.2. Wypożyczony zawodniczka albo zawodnik ma prawo gry wyłącznie w EK, SM, 1L, 2L albo DPP (na wszystkich szczeblach) wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypożyczony ma prawo do udziału w rozgrywkach indywidulanych, reprezentując pierwotny klub.
4.2.2.1. W przypadku niższych szczebli rozgrywek ligowych, procedurę wypożyczenia muszą przewidywać regulaminy WZTS, z których pochodzą oba kluby (pierwotny i wypożyczający).
4.2.3. W meczu, w którym drużyna liczy minimum czterech zawodników mogą wystąpić dwie wypożyczone osoby, w innym przypadku jedna.
4.2.4. Licencję okresową dla zawodniczki albo zawodnika wykupuje pierwotny klub zawodnika.
4.2.5. WR podejmuje decyzję w sprawie wypożyczenia po złożeniu wniosku o wypożyczenie (w dowolnym terminie) oraz przesłaniu zgody przez pierwotny klub drogą elektroniczną.
4.3. Ekwiwalent za wyszkolenie
4.3.1. Za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika (do kategorii wiekowej młodzieżowca włącznie) zmieniającego po raz pierwszy przynależność klubową przysługuje macierzystemu klubowi ekwiwalent za wyszkolenie, którego wysokość zależna jest od miejsca zawodniczki lub zawodnika w odpowiednim rankingu zgodnie z poniższą tabelą ekwiwalentu oraz długości okresu szkolenia w macierzystym klubie (klub, w którym osoba uzyskała pierwszą licencję zawodnika).
4.3.2. Tabela ekwiwalentu za wyszkolenie:
m-ce w końcowym rankingu po poprzednim sezonie po połączeniu grup                            EK/SM         1K/1M          senior         junior         kadet       młodzik
1-4      22500          16500           22500        12000         9000         6000
5-8      21000          13500           21000        10500         7500         4500
9-16    16500          10500           16500          9000         6000         3750
17-24  13500            9000           13500          7500         3250         2250
25-32  10500            6750           10500          5250         2250         1500
33-40    7500            5250             7500          3750         1500           750
41-60    5250            3000             5250          1500          750            300
61-80    3750            1500             3750            750          300            150
81-100  1500              300              150
101-120  900             150
4.3.3. Przy określaniu wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, należy wybrać najwyższą kwotę wynikających z miejsc zajmowanych w różnych rankingach.
4.3.4. Współczynnik wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie w zależności od długości szkolenia:
4.3.4.1.1. • do 1 roku – 20%,
4.3.4.1.2. • do 2 lat – 40%,
4.3.4.1.3. • do 3 lat – 60%,
4.3.4.1.4. • do 4 lat – 80%,
4.3.4.1.5. • dłużej – 100%.
4.3.5. W przypadku zawodniczek lub zawodników będących uczestnikami Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów ekwiwalent jest ustalany po mistrzostwach. Dla medalistów ww. mistrzostw w grze pojedynczej stosuje się ekwiwalent w podwójnej wysokości pod warunkiem, gdy medalista był objęty szkoleniem w klubie przez co najmniej ¾ sezonu.
4.3.6. Nadanie licencji niestowarzyszonego (do kategorii wiekowej młodzieżowca włącznie) nie zwalnia przyszłego klubu, jeśli będzie to pierwsza zmiana przynależności klubowej, w przyszłych sezonach z należnego ekwiwalentu za wyszkolenie dla macierzystego klubu.
4.4. Opłaty transferowe
4.4.1. Tabela opłat transferowych za zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika zagranicznego:
miejsce w rankingu ITTF seniorski ETTU  seniorski EK/SM     1K/1M po połączeniu grup
1-4         4500                     3400                    2250                               1650
5-8         3900                     3000                    2100                                1350
9-16       3400                     2600                    1650                                1050
17-24     3000                     2300                    1350                                  900
25-32     2600                     2000                    1050                                  675
33-40     2300                     1700                      750                                  525
41-60     2000                     1400                      525                                  300
61-80     1700                     1100                      375                                  150
81-100    1400                      900
101-120  1100                      700
121-140    900                      500
141-180    700                       350
181-250    500                       250
251-500    250
4.4.2. Opłata transferowa na rzecz PZTS za zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika polskiego wynosi 10% wysokości z tabeli ekwiwalentu (4.3.2), niezależnie od pobrania ekwiwalentu za wyszkolenie. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika polskiego pomiędzy klubami będących członkami różnych WZTS, dodatkowa opłata transferowa na rzecz dotychczasowego WZTS wynosi 2% wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie. Opłata jest pobierana również w przypadku zawodniczki lub zawodnika, którego ostatnią licencją była licencja niestowarzyszonego.
4.4.3. Opłata na rzecz PZTS za wypożyczenie zawodniczki albo zawodnika wynosi 150 zł.
4.4.4. Minimalna opłata transferowa wynosi w przypadku zawodniczki lub zawodnika
zagranicznego zgłoszonego do rozgrywek ligowych wynosi: EK i SM – 2000 zł, 1L – 1000 zł, 2L i niższe – 300 zł.
4.4.5. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika zagranicznego pomiędzy klubami będących członkami różnych WZTS, dodatkowa opłata transferowa nie jest pobierana.
4.4.6. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika polskiego, a występującego ostatnio w lidze zagranicznej, wysokość opłaty transferowej jest ustalana przez WR w porozumieniu z WS.
4.5. Procedura zmiany przynależności klubowej zawodnika
4.5.1. Kontrakt jest dokumentem wiążącym zawodniczkę lub zawodnika z klubem, zawierającym postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków oraz warunki ich realizacji.
4.5.2. Zawodniczką lub zawodnikiem wolnym jest osoba nie związana kontraktem z żadnym klubem oraz nie posiadająca licencji okresowej zawodnika na bieżący sezon.
4.5.3. Zawodniczka lub zawodnik związany aktualnym kontraktem z klubem może wystąpić o zmianę przynależności klubowej jedynie za zgodą dotychczasowego klubu.
4.5.4. WR podejmuje decyzję w sprawie zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika po załączeniu następujących dokumentów do wniosku o licencję zawodnika (w dowolnym terminie):
4.5.4.1. • wniosku o zmianę przynależności klubu (na odpowiednim formularzu),
4.5.4.2. • oświadczenia zawodnika o reprezentowaniu nowego klubu (na odpowiednim formularzu),
4.5.4.3. • zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego na zmianę przynależności klubowej (w przypadku niepełnoletnich).
4.6. Karencja
4.6.1. Zawodniczka lub zawodnik zamierzający zmienić przynależność klubową, którzy nie spełniają postanowień procedury zmiany przynależności klubowej w zakresie ekwiwalentu mogą być skierowani na karencję trwającą trzy sezony rozgrywkowe.
4.6.2. Na wniosek zawodniczki lub zawodnika kategorii wiekowej junior, kadet lub młodzik czas trwania karencji może zostać skrócony o połowę.
4.6.3. W trakcie karencji wysokość pierwotnego ekwiwalentu za wyszkolenie zostaje zmniejszona o 33% po 1. roku, o 66% po 2. roku, a po 3. roku nie jest pobierana.