Regulamin obrad Zarządu

Regulamin obrad Zarządu
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

 1. 1. Posiedzenie (zebranie) Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów w przypadku nieobecności Prezesa.
  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale, zaś posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.
  3. Posiedzenia Zarządu są jawne. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o utajnienie obrad.
  4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział:
  a) Członkowie Zarządu,
  b) Członkowie Komisji Rewizyjnej,
  c) zaproszeni goście,
  d) osoby postronne – w przypadku przesłania na adres dolnoslaski@pzts.pl zgłoszenia swojej obecności na co najmniej dwa dni przed posiedzeniem. Zgłoszenie uwzględnienia tematykę wystąpienia oraz przewidywany czasu wypowiedzi. Osobie postronnej zostaje udzielony głos na początku posiedzenia przed przejściem przez Zarząd do porządku obrad. Po zakończeniu wypowiedzi i ewentualnej dyskusji, osoba postronna opuszcza posiedzenie Zarządu.
  5. Porządek posiedzenia Zarządu ustalany jest przez Prezesa i przekazywany Członkom Zarządu wraz z zawiadomieniem o zebraniu Zarządu.
  6. Członek Zarządu może zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia, ale zmiana ta musi być przyjęta przez Zarząd w drodze głosowania. Porządek posiedzenia wraz z ewentualnymi uzupełnieniami musi być zatwierdzony przez przegłosowanie.
  7. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów, zwany Przewodniczącym posiedzenia.
  8. Członkowie Zarządu zabierają głos w omawianych kwestiach na podstawie zezwolenia udzielonego przez Przewodniczącego posiedzenia.
  9. Wypowiedź Członka Zarządu winna być zwięzła i ograniczona do meritum sprawy.
  10. Przewodniczący może odebrać głos, jeśli stwierdzi, że Członek Zarządu swoją wypowiedzią odbiega od tematu lub nie wnosi nic nowego do sprawy.
  11. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów w głosowaniu z udziałem przynajmniej 50% Członków, w tym Przewodniczącego posiedzenia.
  12. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. W przypadku braku rozstrzygnięcia głosowania zgodnie z procedurą określoną w pierwszym zdaniu należy powtarzać głosowanie aż do skutku.
  13. Głosowania odbywają się w sposób jawny. Zarząd może podjąć decyzję, że dane głosowanie odbędzie się w sposób tajny.
  14. W sprawach nagłych nie cierpiących zwłoki, a wymagających głosowania Zarządu, możliwe jest głosowanie obiegowe (elektroniczne) na następujących zasadach:
  a) Prezes lub osoba przez niego upoważniona informuje Członków Zarządu o zarządzeniu głosowania obiegowego poprzez wysłanie pocztą elektroniczną komunikatu Prezesa,
  b) komunikat o głosowaniu powinien zawierać:
  – informacje o okolicznościach uzasadniających zarządzenie głosowania poza porządkiem obrad Zarządu,
  – treść uchwały wraz z załącznikami,
  – wskazanie terminu zakończenia głosowania;
  c) dla ważności głosowania wymagany jest udział Członków Zarządu w liczbie wskazanej w pkt. 11,
  d) głosem ważnym jest e-mail zwrotny na adres podany w komunikacie o głosowaniu ze wskazaniem „tak” , „nie” lub „wstrzymuję się”,
  e) prowadzący głosowanie przesyła Członkom Zarządu komunikat o wyniku głosowania wraz z imienną listą oddanych głosów. Wydruk e-maili z oddanymi głosami jest archiwizowany i przechowywany wraz z uchwałami Zarządu w Biurze DOZTS,
  f) w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  15. Z posiedzenia Zarządu sporządzana jest informacja przez Sekretarz w okresie do 14 dni od zakończenia zebrania. Informacja przesyłana jest do Członków Zarządu, którzy w ciągu 3 dni przekazują ewentualne uwagi do informacji. Nie przekazanie uwaga rozumiane jest jako brak uwag do treści informacji.
  16. W okresie między posiedzeniami Zarządu DOZTS, w jego imieniu działa i podejmuje decyzje w sprawach szczególnie pilnych Prezes DOZTS. Takie decyzje muszą być przedstawione i zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
  17. Decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu, muszą być przedstawione i zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
  18. Podjęcie przez Członka Zarządu działań niezgodnych z uchwałami/decyzjami Zarządu może być powodem nałożenia na niego sankcji dyscyplinarnych, zgodnych ze Statutem DOZTS.
  19. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi.
  20. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dopuszczalne są tylko w formie uchwały Zarządu i muszą być zgodne ze Statutem DOZTS.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd DOZTS w dniu 16.02.2022r.