Tradycyjnie, jak co roku, podajemy informacje, związane z wyrabianiem licencji PZTS na nowy sezon.
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego dokonał znaczących zmian w systemie licencyjnym. Zmniejszył liczbę rodzajów licencji okresowych, a zarazem podniósł za nie opłaty oraz wprowadził nowe zasady przyznawania licencji okresowej.
W myśl Regulaminu rozgrywek PZTS i dolnośląskich regulaminów rozgrywek drużynowych i indywidualnych zawodnik/czka w dniu turnieju lub meczu musi posiadać licencję okresową, uprawniającą do udziału w imprezie.
Zmiany barw klubowych w sezonie 2019/2020 można dokonywać w terminie do 10 września 2019. Natomiast nowe (zawodnicy danego klubu i nowo rejestrowani), licencje można wyrabiać w ciągu całego sezonu.
Każdy klub, za wyjątkiem nowo zgłoszonych, ma w ubiegłym sezonie przydzielone hasło dostępu do Internetowego Systemu Licencyjnego PZTS (ISL). Nowe kluby, lub te co nie mają z jakichkolwiek przyczyn,  dostępu do ISL muszą wysłać prośbę do Wydziału Rozgrywek PZTS (wr@pzts.pl) o przydzielenie kodu dostępu do ISL.
Licencje okresowe zawodników można wyrabiać tylko przez ISL.

Link do zakładki na stronie PZTS

Wyciąg z Regulaminu rozgrywek PZTS
3.1. Informacje ogólne
3.1.1. Warunkiem uczestnictwa klubu, zawodnika, trenera, instruktora oraz sędziego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS i WZTS jest spełnienie warunków Regulaminu, wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt 1.2 Regulaminu, a w szczególności posiadanie licencji okresowej („licencja”) na bieżący sezon.
3.1.2. PZTS posiada wyłączne prawo do nadawania licencji okresowych w tenisie stołowym.
3.2. Zasady nadawania licencji okresowej
3.2.1. WR nadaje licencje na podstawie wniosku złożonego w Internetowym Systemie Licencyjnym („ISL”) lub przesłanego (tylko dla zawodników niestowarzyszonych, weteranów oraz sędziów) za pomocą poczty elektronicznej do WR.
3.2.2. Wnioskodawca po złożeniu wniosku zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rzecz PZTS, co jest warunkiem nadania licencji.
3.2.3. Decyzję o nadaniu licencji, o odmowie nadania licencji lub o wezwaniu do uzupełnienia wniosku podejmuje WR w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
3.2.4. Warunkiem nadanie licencji klubu, zawodnika, weterana, trenera, instruktora albo sędziego jest brak zobowiązań finansowych klubu albo osoby wobec PZTS i WZTS.
3.4. Licencja okresowa zawodnika albo zawodnika niestowarzyszonego
3.4.1. WR nadaje licencję zawodnika, uprawniającą do gry we wszystkich rozgrywkach, określającą przynależność do klubu, który musi posiadać licencję klubu.
3.4.1.1. Opłata za nadanie licencji w zależności od jej rodzaju wynosi:
3.4.1.1.1. licencja M – opłata 30 (dla urodzonych w roku 2002 albo później), – poprzednio 25 zł.
3.4.1.1.2. licencja D – opłata 5 zł (dla: urodzonych w roku 2011 albo później; urodzonych w roku
2009 albo później i ubiegających się o nadanie licencji po raz pierwszy),
3.4.1.1.3. licencja S – opłata 50 (dla pozostałych) – poprzednio 40 zł.
3.4.3.1. Opłata za nadanie licencji niestowarzyszonego (N) wynosi 100 zł.
3.5.2.   Opłata za nadanie licencji weterana wynosi 70 zł. – poprzednio 50 zł.
3.6.2.   Opłata za nadanie licencji niepełnosprawnego wynosi 50 zł. – poprzednio 40 zł.
3.7.2.   Opłata za nadanie licencji trenera albo instruktora wynosi 40 zł.
3.10. Zmiana nadanej licencji okresowej zawodnika
3.10.1. WR w terminie do 10 września może podjąć decyzję o zmianie licencji zawodnika po spełnieniu warunków:
3.10.1.1. • złożenia przez zawodniczkę lub zawodnika wniosku o zmianę licencji zawodnika, zaopiniowanego pozytywnie przez aktualny klub,
3.10.1.2. • pozytywnej decyzji WR w sprawie wniosku nowego klubu o zmianę przynależności.
4. Zmiana przynależności klubowej
4.1. Informacje ogólne
4.1.1. Zawodniczka lub zawodnik w trakcie jednego sezonu może reprezentować we współzawodnictwie sportowym PZTS tylko jeden klub (z wyjątkiem wypożyczenia, gdzie reprezentuje się dodatkowo klub wypożyczający, punkt 4.2) . Licencja niepełnosprawnego może dodatkowo określać przynależność w rozgrywkach niepełnosprawnych.
4.1.2. W przypadku likwidacji klubu lub sekcji tenisa stołowego jego zawodnicy mają prawo do  dodatkowej zmiany przynależności klubowej w dowolnym terminie.
4.5. Procedura zmiany przynależności klubowej zawodnika
4.5.1. Kontrakt jest dokumentem wiążącym zawodniczkę lub zawodnika z klubem, zawierającym postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków oraz warunki ich realizacji.
4.5.2. Zawodniczką lub zawodnikiem wolnym jest osoba nie związana kontraktem z żadnym klubem oraz nie posiadająca licencji okresowej zawodnika na bieżący sezon.
4.5.3. Zawodniczka lub zawodnik związany aktualnym kontraktem z klubem może wystąpić o zmianę przynależności klubowej jedynie za zgodą dotychczasowego klubu.
4.5.4. WR podejmuje decyzję w sprawie zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika po załączeniu następujących dokumentów do wniosku o licencję zawodnika (w dowolnym terminie):
4.5.4.1. • wniosku o zmianę przynależności klubu (na odpowiednim formularzu),
4.5.4.2. • oświadczenia zawodnika o reprezentowaniu nowego klubu (na odpowiednim formularzu),
4.5.4.3. • zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego na zmianę przynależności klubowej (w przypadku niepełnoletnich).